Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
115319,34%1,53
2author_keyword:Ruiz Vadillo, Enrique5319,34%0,00
3dateIssued_keyword:19903914,23%0,00
4language_keyword:spa3613,14%0,00
5author_keyword:Bautista Pardo, Juan3211,68%0,00
6author_keyword:Arteaga, Txaro2910,58%0,00
7author_keyword:Instituto Vasco de Criminología259,12%0,00
8author:(Ruiz Vadillo, Enrique)82,92%0,00
91"'`--72,55%0,86
101)72,55%0,86

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
274100,00%0,00