Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
115529,57%1,47
2author_keyword:Merino Hernández, Santiago2613,98%0,00
3author_keyword:Aberasturi Lauzurika, Fernando189,68%0,00
4author_keyword:Calvo Vérgez, Juan168,60%0,00
5author_keyword:Chaves Ávila, Rafael168,60%0,00
6dateIssued_keyword:2005168,60%0,00
7language_keyword:spa168,60%0,00
8author:(Merino Hernández, Santiago)84,30%0,00
91"'`--73,76%0,86
101)73,76%0,86

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
186100,00%0,00