Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
115338,97%1,53
2author_keyword:Aldabe Arregi, Itziar1611,76%0,00
3author:(Aldabe Arregi, Itziar)85,88%0,00
41"'`--75,15%0,86
51)75,15%0,86
653,68%2136,60
7departamentoeu_keyword:Matematikaren eta zientzia esperimentalen didaktika53,68%0,00
8subject_keyword:EDUCATION AND EDUCATIONAL RESEARCH53,68%0,00
9author"'`--_keyword:Aldabe Arregi, Itziar42,94%0,00
10author)_keyword:Aldabe Arregi, Itziar42,94%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
136100,00%0,00