© Miren Azkarate
© Elixabete Perez Gaztelu
© Euskaltzaindia
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Miren Azkarate © Elixabete Perez Gaztelu © Euskaltzaindia