(cc) 2022 Ruth Basanta Torres Atribución-NoComercial 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as (cc) 2022 Ruth Basanta Torres Atribución-NoComercial 3.0 España